Werknemer blijft thuis en is niet ziek

Een medewerker belt naar kantoor dat zijn kinderen naar huis zijn gestuurd en dat hij geen oppas kan krijgen. Daarom komt hij de rest van de week niet naar het werk. Het is een unieke situatie dat het kabinet scholen en kinderdagverblijven sluit door de maatregelen rondom het corona-virus. Op het moment dat een medewerker voor het blok wordt gezet en zijn kind onverwachts moet ophalen van school of de opvang dan heeft hij recht op (doorbetaald) calamiteitenverlof. Kortdurend zorgverlof is van toepassing als hij de noodzakelijke zorg aan een zieke moet bieden. En wat nu wanneer hij gedwongen thuis zit om op de kinderen te passen? In principe is dit een oppasprobleem en komt het voor rekening en risico voor de medewerker zoals het zo mooi heet. Het belangrijkste is dat beide partijen zich opstellen als goed werkgever en een goed werknemer. Thuiswerken kan een optie zijn, verschoven werktijden, tijdelijk minder werken in combinatie met het opnemen van verlof, ouderschapsverlof, gemiste uren later inhalen: ga om tafel met elkaar! 

 

Medewerker moet thuis blijven wanneer een gezinslid koorts heeft

Naar de huidige richtlijnen moet een medewerker thuisblijven als één van zijn gezinsleden koorts heeft: het besmettingsrisico voor werkgever en werknemer is dan te groot. Kortdurend zorgverlof is dan een optie wanneer de medewerker de noodzakelijke verzorging voor een zieke moet leveren.

 

Werknemer blijft thuis uit angst voor besmetting

Een medewerker kan niet zomaar thuis blijven uit angst voor besmetting. Als werkgever moet je voor een veilige en gezonde werkplek zorgen en ook tijdens de corona-crisis zorgen voor voldoende maatregelen zodat medewerkers geen besmetting met het virus oplopen. Voor ieder bedrijf kunnen deze maatregelen weer anders zijn. Behoort de medewerker tot een 'kwetsbare groep' dan zullen de maatregelen die je treft uitgebreider moeten zijn. Vindt een medewerker zijn werkplek niet veilig (genoeg) dan gaat hij eerst in overleg met zijn werkgever. Een klacht over arbeidsomstandigheden kan ook bij de ondernemingsraad gemeld worden. Komen ze er samen niet uit, dan kan hij een klacht indienen bij het de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

Werkgever neemt onvoldoende maatregelen corona-crisis

Wat kun je doen als werknemer wanneer je van mening bent dat jouw werkgever onvoldoende maatregelen treft om jou gezond en veilig te laten werken? Stap 1 is en blijft: communicatie, ga het gesprek aan. Krijg je onvoldoende gehoor, kun je de ondernemingsraad inschakelen of de arbodienst. Ook kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

Thuiswerken: wettelijk recht?

Het kabinet roept op om maximaal de helft van de tijd op kantoor te werken. Dus zal er ook thuisgewerkt moeten worden als dat mogelijk is. Als werkgever hoor je te zorgen voor een veilige en ergonimosche werkplek, ook als thuiswerken op verzoek van de werkenemer plaatsvindt. Maar hebben werknemers eigenlijk een wettelijk recht op thuiswerken?

Verder lezen over thuiswerken

 

Werkgever verplicht werknemer om thuis te blijven

Als jij je werknemers verplicht om thuis te blijven of je treft op een andere manier maatregelen waardoor de medewerker -op jouw aandringen- niet op de werkvloer kan of mag komen, dan zul je meestal gewoon het loon moeten doorbetalen. Een zieke werknemer betaal je zijn loon door net als in een 'normaal' ziektegeval.

Vragen over vakantie en corona

Vragen uit de bouw- en infrasector


Twitter