NOW vervangt de regeling werktijdverkorting

Door de corona-crisis zijn er inmiddels een ongekend aantal aanvragen voor werktijdverkorting ingediend en de regeling Werktijdverkorting (WTV) is inmiddels ingetrokken. Als je al een aanvraag gedaan hebt voor de WTV, dan wordt deze beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW-aanvraag is inmiddels aan te vragen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in en een substantieel deel van de loonkosten voor vaste en flexibele krachten zal worden uitgekeerd. De medewerkers waarvoor deze regeling wordt aangevraagd moeten in dienst blijven en doorbetaald worden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de omzetdaling en is afhankelijk van de terugval in omzet. 

NOW aanvragen of nou nog niet?

Vraag jezelf af of je de subsidie aan moet vragen of toch niet. Werkgevers die in januari een hogere loonsom hadden dan in maart tot en met mei lopen het risico uitbetaalde voorschotten terug te moeten betalen. Reken vooraf een paar verschillende scenario's door waarin je mogelijke omzetdaling en verschillende loonsommen meeneemt. Vraag jezelf af of je deze subsidie aan moet vragen: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is dan immers niet meer mogelijk. Andere gronden voor ontslag zijn nog wel mogelijk, maar zorgen ervoor dat de loonsom vermindert, behalve ontslag voordat een dienstverband begint.

Ontslag: wat is nog mogelijk?

Wanneer je gebruikmaakt van de Regeling WTV of NOW dan is ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van de medewerkers waarvoor je de compensatie hebt aangevraagd niet de bedoeling. De regeling is immers opgetuigd om ontslagen te voorkomen! Als de loonsom lager wordt, moet je de subsidie terugbetalen: laat dit goed doorrekenen! Wat kun je nog wel doen als je geen of onvoldoende werk hebt?

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengen
  • Ontslag tijdens of voor de proeftijd
  • Ontslag om andere redenen 

Tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengen

Wanneer je minder werk verwacht, kun je besluiten om tijdelijke contracten niet te verlengen. Heb je al een toezegging gedaan aan je medewerker, dan is het volgende van belang. Heb je een concreet aanbod gedaan, je medewerker heeft dit aanbod aanvaard en is het schriftelijk bevestigd? Dan is er al een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen en kun je het niet meer zomaar intrekken.

Ontslag al mogelijk voordat de medewerker begint aan zijn baan

Stel je hebt op 11 februari een medewerker aangenomen die op 1 mei zal beginnen in zijn nieuwe functie bij jouw bedrijf. Door de corona-crisis vervallen de werkzaamheden plotseling. Als je een proeftijd bent overeengekomen in de arbeidsovereenkomst dan kun je al voordat de medewerker begint de arbeidsovereenkomst opzeggen, je hoeft niet te wachten op de eerste dag van het dienstverband. Doe dit wel netjes en integer. 

Ontslag om andere redenen

Werknemers die onder de werktijdregeling (WTV of NOW) vallen, kunnen om andere redenen worden ontslagen dan om 'bedrijfseconomische redenen': na langdurige ziekte, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet, ontslag vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd enzovoort.

Meer informatie over actuele corona-regelingen vind je bijvoorbeeld op de site van de Kamer van Koophandel.

Gerelateerde informatie


Twitter