Ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers zijn meestal verplicht om 2 jaar lang minimaal 70% van het salaris van hun zieke werknemer door te betalen. Tijdens deze periode hebben werkgever en werknemer beiden verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter om te zorgen dat de zieke werknemer op een verantwoorde wijze zijn werk weer kan hervatten. Ondanks inspanningen om de werknemer weer in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf het eigen of passend werk te laten verrichten, komt het geregeld voor dat dit niet lukt. De loondoorbetalingsplicht eindigt voor de werkgever na 104 weken ziekte. Let op: de arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch. Je kunt het contract beëindigen met wederzijds goedvinden (met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst). Als dit niet lukt, kan de werkgever een ontslagvergunning wegens langdurige ziekte aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Transitievergoeding

Werknemers die ontslag krijgen na langdurige arbeidsongeschiktheid hebben recht op de transitievergoeding. Voor veel werkgevers voelt dit als oneerlijk: ze hebben het loon doorbetaald gedurende 2 jaar, verschillende acties ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen die veel tijd en geld hebben gekost. Er zijn werkgevers die hun langdurig zieke werknemers niet ontslaan, maar in dienst houden om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Er is dan sprake van een slapend dienstverband. Hoewel er geen salaris meer betaald hoeft te worden, loop je als werkgever wel het risico dat de werknemer alsnog opknapt en dat hij minimaal 4 weken de bedongen arbeid weer verricht. Als hij na die 4 weken weer opnieuw uitvalt, begint de periode van 2 jaar weer opnieuw ..... Als de langdurig zieke medewerker om ontslag vraagt, ben je verplicht om hieraan mee te werken. 

Compensatie voor werkgevers

De Regeling compensatie transitievergoeding voor werkgevers treedt op 1 april 2020 in werking en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015, de ingangsdatum van de Wet Werk en Zekerheid. De wet heeft tot doel om te voorkomen dat de kosten voor werkgevers zich opstapelen: re-integratiekosten en ontslagvergoeding en daarnaast het terugdringen van slapende dienstverbanden. De aanvraag kan via het werkgeversportaal van het UWV ingediend worden met gebruikmaking van E-herkenning.

Voorwaarden voor compensatie

  • De werknemer moet recht hebben gehad op de transitievergoeding;
  • De ontslaggrond moet langdurige ziekte zijn geweest.

Voorbereiden aanvraag: begin direct!

Na het inwerking treden van de wet heb je 6 maanden de tijd om de 'oude' gevallen met terugwerkende kracht aan te vragen. Voor overige aanvragen geldt een aanvraagperiode van 6 maanden vanaf de betaling van de transitievergoeding.

Welke documenten moet je overleggen:compensatie-transitievergoeding-advies-hoogeveen-zwolle

  • arbeidsovereenkomst;
  • het bewijs dat het contract is beëindigd door langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • loonstroken waaruit blijkt hoeveel salaris is betaald aan de werknemer tijdens de gehele ziekteperiode;
  • de gegevens die de grondslag zijn voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • het bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Deze gegevens kun je alvast verzamelen en ervoor zorgen dat ze compleet zijn om de compensatie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Ook nu blijkt de meerwaarde van een goed en compleet personeelsdossier!

Kan ik je helpen met het inrichten van personeelsdossiers, het verzamelen van de gegevens voor de aanvraag of met ander advies?

Hulp nodig bij de aanvraag Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers?

 


Twitter