Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Het doel dat de overheid voor ogen heeft met de Wet Werk en Zekerheid is, dat werknemers met een tijdelijk contract meer rechten en dus meer zekerheid krijgen. Of dit doel ook gehaald wordt, zal de praktijk moeten uitwijzen. De WWZ rust op drie pijlers: aanpassing van het ontslagrecht, nieuwe regels voor flexibele arbeidscontracten (flexregels) en duur van de WW.  Niet alle maatregelen gaan tegelijk in.

Wat is er veranderd op 1 januari 2015?

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe regels voor de proeftijd, de aanzegverplichting voor het niet verlengen van tijdelijke contracten,  het concurrentiebeding en de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten ingegaan.

Proeftijd

Als het dienstverband zes maanden of korter duurt, mag u geen proeftijd meer opnemen in het contract. U kunt een contract aanbieden zonder proeftijd of een langer contract met proeftijd.

Concurrentiebeding

In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden, dit geldt ook voor relatiebedingen. Wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang, mag u wel een concurrentiebeding opnemen. Het oordeel is dan aan de rechter of dit daadwerkelijk het geval is.

Aangzegtermijn

Als werkgever moet u aan uw werknemer met een tijdelijk contract minimaal één maand voor het aflopen van dit contract schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet. Als u dit niet (tijdig) doet, loopt u het risico van een boete ter hoogte van één bruto maandsalaris. Uw medewerker moet hier dan wel binnen twee maanden een beroep op doen.

Wat is veranderd op 1 juli 2015?

Op 1 juli 2015 gaan de nieuwe flexregels en de aanpassing van het ontslagrecht in.  De ketenbepaling verandert. Vanaf deze datum moeten werkgevers een ontslagvergoeding (de zg. transitievergoeding) bij onvrijwillig ontslag betalen voor iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest. Als werkgever kun je niet meer zelf kiezen of je kiets voor de ontslagprocedure bij het UWV of voor ontbinding via de kantonrechter: de ontslagroutes staan vantevoren vast.

Wat is veranderd op 1 januari 2016?

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wilt je een keer vrijblijvend met mijvan gedachten wisselen? Neemt gerust contact op.


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr