Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Het doel dat de overheid voor ogen heeft met de Wet Werk en Zekerheid is, dat werknemers met een tijdelijk contract meer rechten en dus meer zekerheid krijgen. Of dit doel ook gehaald wordt, zal de praktijk moeten uitwijzen. De WWZ rust op drie pijlers: aanpassing van het ontslagrecht, nieuwe regels voor flexibele arbeidscontracten (flexregels) en duur van de WW.  Niet alle maatregelen gaan tegelijk in.

Wat is er veranderd op 1 januari 2015?

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe regels voor de proeftijd, de aanzegverplichting voor het niet verlengen van tijdelijke contracten, het concurrentiebeding en de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten ingegaan.

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden mag geen proeftijd opgenomen worden. Je kunt een contract aanbieden zonder proeftijd of een langer contract met proeftijd. In de cao kunnen afwijkende bepalingen staan over de proeftijd.

Concurrentiebeding

In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding meer opgenomen worden, dit geldt ook voor relatiebedingen tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang. Het uiteindelijke oordeel is dan aan de rechter of dit daadwerkelijk het geval is.

Aanzegverplichting

Als werkgever moet je aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minimaal één maand voor het aflopen van dit contract schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet en onder welke voorweaarden. Als je dit niet (op tijd) doet, loop je het risico van een boete ter hoogte van één bruto maandsalaris. De medewerker moet hier dan wel binnen twee maanden een beroep op doen.

Transitievergoeding

Een nieuwe term in het arbeidsrecht is de transitievergoeding.

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend met mij van gedachten wisselen? Neemt gerust contact op.


Twitter