Melding collectief ontslag: wanneer verplicht?

Wanneer moet je een melding collectief ontslag (WMCO) doen? Als binnen 3 maanden van tenminste 20 werknemers (payroll-medewerkers tellen ook mee!) het dienstverband wordt beëindigd binnen hetzelfde werkgebied van het UWV. Het maakt dan niet uit op welke manier het contract is beëindigd door de werkgever, ook bijvoorbeeld ontslag met wederzijds goedvinden telt mee. Is er om een andere reden dan bedrijfseconomische redenen ontslag aan medewerkers verleend dan tellen deze werknemers niet mee bij de telling: bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd.

 

Hoe meld je collectief ontslag?

De melding van het collectieve ontslag doe je via de website van het UWV. 

Wil je snel naar de website van het UWV om de Melding Collectief Ontslag te doen?

 

Vakbonden en ondernemingsraad inlichten

De vakbonden die leden binnen het bedrijf hebben moeten tegelijkertijd met het UWV op de hoogte gebracht worden van de voorgenomen reorganisatie, net als de (eventuele) ondernemingsraad. De werkgever moet de herstructurering niet alleen melden, maar er moet ook daadwerkelijk overleg plaatsvinden met de bonden. 

 

Adviesrecht van de OR

De ondernemingsraad heeft adviesrecht over een belangrijke voorgenomen inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van het bedrijf. Bij de melding collectief ontslag moet je het besluit van de ondernemingsraad meesturen naar het UWV, evenals een kopie van de melding naar de vakbonden.

 

Cao-ontslagcommissie in plaats van UWV?

In sommige cao's is bepaald dat een onafhankelijke ontslagcommissie de voorgedragen bedrijfseconomische ontslagen toetst in plaats van het UWV. In dat geval kan er een afwijkende ontslagvolgorde van toepassing zijn!


Twitter