Besparen op de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2020 zijn de mogelijkheden verruimd om gemaakte kosten met de verschuldigde transitievergoeding te verrekenen. Je mocht al inzetbaarheidskosten verrekenen die gemaakt waren om een medewerker breder inzetbaar te maken voor een andere functie bij een andere werkgever. Werkgevers mogen nu ook inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering brengen als verworven kennis en vaardigheden zijn gebruikt voor een andere functie binnen het eigen bedrijf. Wat nog steeds niet mag, is scholingskosten verrekenen die gemaakt zijn om de eigen functie beter te kunnen vervullen. 

Dit moet werkgevers stimuleren om al tijdens het dienstverband te investeren in bredere inzetbaarheid van werknemers. Een doel van de transitievergoeding is immers dat werkloosheid van medewerkers zo veel mogelijk wordt voorkomen of zo kort mogelijk duurt. 

 

Voorwaarden

De overige voorwaarden blijven onverminderd van toepassing:

 • Je moet de kosten die je in mindering wil brengen vooraf schriftelijk en met een specificatie voorleggen aan de medewerker.
 • Jouw medewerker moet vooraf schriftelijk hiermee instemmen.
 • De kosten moeten gemaakt zijn door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer.
 • Het loon van de werknemer mag je niet verrekenen.
 • De kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 • De kosten moeten gemaakt zijn tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
 • De kosten mogen niet op een derde kunnen worden verhaald.
 • De kosten mogen niet op de werknemer kunnen worden verhaald.
 • De kosten zijn gemaakt om de bredere inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen en om het functioneren van de werknemer in de eigen functie te verbeteren.
 • De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Individuele afspraken

Werkgever en werknemer mogen zelf afspraken maken of de volledige kosten van de opleiding in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Binnen bestaande wet- en regelgeving is individueel maatwerk mogelijk welke (inzetbaarheids-)kosten wel of niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Dit is overigens niet hetzelfde als een studiekostenbeding. 

Voorbeeld:

Twee verschillende werknemers volgen hetzelfde scholingstraject. De kosten voor dit traject kunnen bij de ene werknemer van de transitievergoeding afgetrokken worden en bij de andere werknemer niet, bijvoorbeeld wanneer de laatste het straject volgt in het kader van een re-integratietraject.

 

Collectieve afspraken

In circa een kwart van de cao’s zijn afspraken gemaakt die een medewerker meer zeggenschap geven over scholing, bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelbudget. Als jouw medewerker gebruik maakt van dit budget voor scholing voor zijn bredere inzetbaarheid (dus niet voor de eigen functie), dan kun je dit bedrag in mindering brengen op de transitievergoeding die je verschuldigd bent bij ontslag van deze werknemer.

Wanneer je als werkgever op grond van de cao bepaalde transitie- of inzetbaarheidskosten moet maken, kun je deze in mindering brengen op de transitievergoeding als voldaan is aan de voorwaarden. Jouw werknemer hoeft niet in te stemmen met het in mindering brengen van deze kosten. Je informeert de werknemer wel schriftelijk over de kosten.

 


Twitter

 • @Thu 1 January